خانهقوانین جلساتورود به جلساتجزوه گردانندگیراهنماییارتباط با ما


ساعت برگزاری جلسات

زمان نام اطاقک
همه روزه
19:00 - 20:30 GMT

همه روزه
10:00 am - 11:30 am GMT
1-راهیان دنیای بهبودی
------ 2-رهجویان
هر یکشنبه
09:30am PST (Pacific Standard Time)
21:00 IRST (Iran Standard Time)
17:30 GMT (Greenwhich Mean Time)
3- خانواده ها
هر یکشنبه
12:30 PST (Pacific Standard Time)
00:00 IRST (Iran Standard Time)
20:30 GMT (Greenwhich Mean Time)
4- پناهحویان


GMT: Greenwhich Mean Time  ( گرینویچ لندن)
PST: Pacific Standard Time     ( استاندارد زمانی اقیانوس آرام)   
Example Location in PST : Los Angeles

Time in London -
Time in Tehran -
Time in Los Angeles -
Time in Sydney -


باتشکر از سازمان های جهانی AA & Al-Anon, Nar-Anon, NA
که به ما اجازه دادند تا با یاری آنان آگاهی رسانی راهیان
 دنیای بهبودی را وسعت دهیم
 

With special thanks to NA, Nar-Anon, Al-Anon & AA
who kindly allowed us to expand our ability to bring
more education and awareness to all those seeking recoveryارتباط با ما
 نطرات و پیشنهادات