خانهقوانین جلساتورود به جلساتجزوه گردانندگیراهنماییارتباط با ما


ساعت برگزاری جلسات
نوع جلسه زمان توضیحات
1- رهجویان همه روزه
19:00 - 20:30 GMT
اتاق رهجویان 1
2- رهجویان همه روزه
04:00 am - 05:30 am GMT
اتاق رهجویان 1
3- رهجویان همه روزه
11:00 am - 12:30 GMT
اتاق رهجویان 1

GMT: Greenwhich Mean Time  ( گرینویچ لندن)
PST: Pacific Standard Time     ( استاندارد زمانی اقیانوس آرام)   
Example Location in PST : Los Angeles

Time in London -
Time in Tehran -
Time in Los Angeles -
Time in Sydney -


باتشکر از سازمان های جهانی AA & Al-Anon, Nar-Anon, NA
که به ما اجازه دادند تا با یاری آنان آگاهی رسانی راهیان
 دنیای بهبودی را وسعت دهیم
 

With special thanks to NA, Nar-Anon, Al-Anon & AA
who kindly allowed us to expand our ability to bring
more education and awareness to all those seeking recoveryارتباط با ما
 نطرات و پیشنهادات