خانهقوانین جلساتورود به جلساتجزوه گردانندگیراهنماییارتباط با ما


ساعت برگزاری جلسات
نوع جلسه زمان توضیحات
1- رهجویان همه روزه
19:00 - 20:30 GMT
اتاق رهجویان 1
2- رهجویان همه روزه
05:00 am - 06:00 am GMT
اتاق رهجویان 1
3- رهجویان همه روزه
11:00 am - 12:30 GMT
اتاق رهجویان 1

GMT: Greenwhich Mean Time  ( گرینویچ لندن)
PST: Pacific Standard Time     ( استاندارد زمانی اقیانوس آرام)   
Example Location in PST : Los Angeles
 
ارتباط با مدیر مجموعه سایت های بهبودی
 نطرات و پیشنهادات